Säännöt

Sukuseura Lyytikäiset ry

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA                                                                                          Yhdistyksen nimi on Sukuseura Lyytikäiset ry, sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Lyytikäisen suvun tai sukujen vaiheita ja historiaa, tukea Lyytikäisten keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta, vaalia sukujen perinteitä ja toimia yhdyssiteenä Lyytikäisten kesken.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

• järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
• auttaa jäseniään selvittämään sukunsa vaiheita, kerää ja arkistoi Lyytikäisiä koskevaa tietoutta sekä saattaa nämä tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon
• harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä voi päättää hallitus.
Sukuseura voi kuulua jäsenenä sukututkimusyhdistyksiin, Sukuseurojen Keskusliittoon tai muihin yhdistyksiin, joilla on sukuseuran tarkoitusta tukevaa toimintaa. Liittymisestä ja eroamisesta päättää sukuseuran hallitus.

3 § JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, sukuseuran tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Lyytikäisen sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt tai joka muuten on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta. Jäsenyydestä päättää hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja jäsen on maksanut jäsenmaksun.
Halutessaan erota sukuseuran jäsenyydestä on jäsenen ilmoitettava siitä sukuseuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai hänen on ilmoitettava eroamisestaan sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa sukuseurasta, jos hän on toiminnallaan vahingoittanut sukuseuraa tai jos hän on muistutuksesta huolimatta jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous.
Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan normaalin jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Jäsenluetteloa pitää sukuseuran hallitus.

4 § HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa ja jonka toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

5§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 § TILIT
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimintakausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

7 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle postitse tai julkaisemalla kutsu ukuseuran jäsenlehdessä ja sukuseuran verkkosivuilla tai sanomalehdissä.

8 § SUKUSEURAN KOKOUKSET
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Sukuseuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella kuluvan tai edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja hallituksen päätöksellä jäsenmaksusta vapautetulla varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeutta voi käyttää myös valtakirjan välityksellä.
Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi asioissa, joiden ratkaisemiseen edellytetään näissä säännöissä 3/4:n määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan         valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Tilinpäätösten, vuosikertomusten ja toiminnantarkastajan lausuntojen esittäminen varsinaisten         sukukokousten välisiltä kahdelta tilikaudelta
 6. Tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
 7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiselle             toimintakaudelle, liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen määrääminen seuraaville                 kahdelle kalenterivuodelle, tulo- ja menoarvion vahvistaminen varsinaisten sukukokousten             välisille kahdelle tilikaudelle
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valitseminen varsinaisten                       sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen varsinaisten sukukokousten           väliselle kaksivuotiskaudelle
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle sukukokousvuoden huhtikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.
Jos sukuseura purkautuu, on siitä päättävässä kokouksessa määrättävä myös, miten sukuseuran varat ja omaisuus käytetään sukuseuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin sukuseuran tarkoituksen edistämiseen. Sukuseuran mahdollinen arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon tai johonkin maakunta-arkistoon.

11 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.